Search for Taxon: "Eleutherodactylus wetmorei"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus diplasius
Synonym: Eleutherodactylus wetmorei williamsi Schwartz, 1968
Synonym: Eleutherodactylus wetmorei diplasius Schwartz, 1973
Species: Eleutherodactylus sommeri
Synonym: Eleutherodactylus wetmorei sommeri Schwartz, 1977
Species: Eleutherodactylus wetmorei
Synonym: Eleutherodactylus wetmorei Cochran, 1932
Synonym: Eleutherodactylus wetmorei wetmorei Schwartz, 1968
Synonym: Eleutherodactylus wetmorei ceraemerus Schwartz, 1968
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) wetmorei Hedges, 1989