Search for Taxon: "Eleutherodactylus warreni"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus warreni
Synonym: Eleutherodactylus warreni Schwartz, 1976