Search for Taxon: "Eleutherodactylus symingtoni"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus symingtoni
Synonym: Eleutherodactylus symingtoni Schwartz, 1957