Search for Taxon: "Eleutherodactylus sisyphodemus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus sisyphodemus
Synonym: Eleutherodactylus sisyphodemus Crombie, 1977