Search for Taxon: "Eleutherodactylus schmidti"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus limbensis
Synonym: Eleutherodactylus schmidti limbensis Lynn, 1958
Species: Eleutherodactylus rucillensis
Synonym: Eleutherodactylus schmidti rucillensis Cochran, 1939
Species: Eleutherodactylus schmidti
Synonym: Eleutherodactylus schmidti Noble, 1923
Synonym: Eleutherodactylus schmidti schmidti Cochran, 1939