Search for Taxon: "Eleutherodactylus ruthae"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus aporostegus
Synonym: Eleutherodactylus ruthae aporostegus Schwartz, 1965
Species: Eleutherodactylus bothroboans
Synonym: Eleutherodactylus ruthae bothroboans Schwartz, 1965
Species: Eleutherodactylus ruthae
Synonym: Eleutherodactylus ruthae Noble, 1923
Synonym: Eleutherodactylus ruthae ruthae Schwartz, 1965
Species: Eleutherodactylus tychathrous
Synonym: Eleutherodactylus ruthae tychathrous Schwartz, 1965