Search for Taxon: "Eleutherodactylus planirostris"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus casparii
Synonym: Eleutherodactylus planirostris casparii Schwartz, 1965
Species: Eleutherodactylus goini
Synonym: Eleutherodactylus planirostris goini Schwartz, 1965
Species: Eleutherodactylus planirostris
Synonym: Eleutherodactylus planirostris Stejneger, 1904
Synonym: Eleutherodactylus planirostris planirostris Schwartz, 1965
Synonym: Eleutherodactylus planirostris planirostris Schwartz, 1965
Species: Eleutherodactylus rogersi
Synonym: Eleutherodactylus planirostris rogersi Schwartz, 1965