Search for Taxon: "Eleutherodactylus pituinus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus pituinus
Synonym: Eleutherodactylus pituinus Schwartz, 1965
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) pituinus Hedges, 1989