Search for Taxon: "Eleutherodactylus pinarensis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus pinarensis
Synonym: Eleutherodactylus pinarensis Dunn, 1926