Search for Taxon: "Eleutherodactylus pezopetrus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus pezopetrus
Synonym: Eleutherodactylus pezopetrus Schwartz, 1960