Search for Taxon: "Eleutherodactylus parapelates"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus parapelates
Synonym: Eleutherodactylus parapelates Hedges and Thomas, 1987