Search for Taxon: "Eleutherodactylus parabates"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus parabates
Synonym: Eleutherodactylus parabates Schwartz, 1964
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) parabates Hedges, 1989