Search for Taxon: "Eleutherodactylus pantoni"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus pantoni
Synonym: Eleutherodactylus pantoni Dunn, 1926
Synonym: Eleutherodactylus pantoni pantoni Schwartz and Fowler, 1973
Synonym: Eleutherodactylus pantoni amiantus Schwartz and Fowler, 1973
Species: Eleutherodactylus pentasyringos
Synonym: Eleutherodactylus pantoni pentasyringos Schwartz and Fowler, 1973