Search for Taxon: "Eleutherodactylus orientalis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus orientalis
Synonym: Eleutherodactylus orientalis Estrada and Hedges, 1996