Search for Taxon: "Eleutherodactylus nubicola"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus nubicola
Synonym: Eleutherodactylus nubicola Dunn, 1926
Synonym: Eleutherodactylus nubicola Barbour, 1937