Search for Taxon: "Eleutherodactylus nortoni"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus nortoni
Synonym: Eleutherodactylus nortoni Schwartz, 1976