Search for Taxon: "Eleutherodactylus minutus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus minutus
Synonym: Eleutherodactylus minutus Noble, 1923
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) minutus Hedges, 1989