Search for Taxon: "Eleutherodactylus melacara"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus melacara
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) melacara Hedges, Estrada, and Thomas, 1992