Search for Taxon: "Eleutherodactylus marnockii"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus marnockii
Synonym: Eleutherodactylus marnockii Myers, 1962