Search for Taxon: "Eleutherodactylus locustus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus locustus
Synonym: Eleutherodactylus locustus Schmidt, 1920
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) locustus Hedges, 1989