Search for Taxon: "Eleutherodactylus leberi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus leberi
Synonym: Eleutherodactylus leberi Schwartz, 1965
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) leberi Hedges, 1989