Search for Taxon: "Eleutherodactylus klinikowskii"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus klinikowskii
Synonym: Eleutherodactylus klinikowskii Schwartz, 1959