Search for Taxon: "Eleutherodactylus jasperi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus jasperi
Synonym: Eleutherodactylus jasperi Drewry and Jones, 1976
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) jasperi Hedges, 1989