Search for Taxon: "Eleutherodactylus jamaicensis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus jamaicensis
Synonym: Eleutherodactylus jamaicensis Barbour, 1910