Search for Taxon: "Eleutherodactylus inoptatus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus inoptatus
Synonym: Eleutherodactylus inoptatus Schmidt, 1921