Search for Taxon: "Eleutherodactylus hypostenor"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus hypostenor
Synonym: Eleutherodactylus hypostenor Schwartz, 1965