Search for Taxon: "Eleutherodactylus gundlachi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus gundlachi
Synonym: Eleutherodactylus gundlachi Schmidt, 1920