Search for Taxon: "Eleutherodactylus gryllus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus gryllus
Synonym: Eleutherodactylus gryllus Schmidt, 1920
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) gryllus Hedges, 1989