Search for Taxon: "Eleutherodactylus griphus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus griphus
Synonym: Eleutherodactylus griphus Crombie, 1986