Search for Taxon: "Eleutherodactylus greyi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus greyi
Synonym: Eleutherodactylus greyi Dunn, 1926