Search for Taxon: "Eleutherodactylus grabhami"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus grabhami
Synonym: Eleutherodactylus grabhami Dunn, 1926