Search for Taxon: "Eleutherodactylus gossei"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus gossei
Synonym: Eleutherodactylus gossei Dunn, 1926
Synonym: Eleutherodactylus gossei gossei Schwartz and Fowler, 1973
Synonym: Eleutherodactylus gossei oligaulax Schwartz and Fowler, 1973