Search for Taxon: "Eleutherodactylus fuscus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus fuscus
Synonym: Eleutherodactylus fuscus Lynn and Dent, 1943