Search for Taxon: "Eleutherodactylus furcyensis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus furcyensis
Synonym: Eleutherodactylus furcyensis Shreve and Williams, 1963