Search for Taxon: "Eleutherodactylus fowleri"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus fowleri
Synonym: Eleutherodactylus fowleri Schwartz, 1973
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) fowleri Hedges, 1989