Search for Taxon: "Eleutherodactylus etheridgei"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus etheridgei
Synonym: Eleutherodactylus etheridgei Schwartz, 1958