Search for Taxon: "Eleutherodactylus emiliae"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus emiliae
Synonym: Eleutherodactylus emiliae Dunn, 1926