Search for Taxon: "Eleutherodactylus eileenae"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus eileenae
Synonym: Eleutherodactylus eileenae Dunn, 1926
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) eileenae Hedges, 1989