Search for Taxon: "Eleutherodactylus bresslerae"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus bresslerae
Synonym: Eleutherodactylus bresslerae Schwartz, 1960