Search for Taxon: "Eleutherodactylus audanti"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus audanti
Synonym: Eleutherodactylus audanti Cochran, 1934
Synonym: Eleutherodactylus audanti audanti Schwartz, 1966
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) audanti Hedges, 1989
Species: Eleutherodactylus melatrigonum
Synonym: Eleutherodactylus audanti melatrigonum Schwartz, 1966
Species: Eleutherodactylus notidodes
Synonym: Eleutherodactylus audanti notidodes Schwartz, 1966