Search for Taxon: "Eleutherodactylus armstrongi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus armstrongi
Synonym: Eleutherodactylus armstrongi Noble and Hassler, 1933