Search for Taxon: "Eleutherodactylus apostates"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus apostates
Synonym: Eleutherodactylus apostates Schwartz, 1973