Search for Taxon: "Eleutherodactylus andrewsi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus andrewsi
Synonym: Eleutherodactylus andrewsi Lynn, 1937