Search for Taxon: "Eleutherodactylus amadeus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus amadeus
Synonym: Eleutherodactylus amadeus Hedges, Thomas, and Franz, 1987