Search for Taxon: "Eleutherodactylus alticola"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus alticola
Synonym: Eleutherodactylus alticola Lynn, 1937