Search for Taxon: "Eleutherodactylus alcoae"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus alcoae
Synonym: Eleutherodactylus alcoae Schwartz, 1971