Search for Taxon: "Eleutherodactylus albipes"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus albipes
Synonym: Eleutherodactylus albipes Barbour and Shreve, 1937