Search for Taxon: "Eleutherodactylus acmonis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus acmonis
Synonym: Eleutherodactylus acmonis Schwartz, 1960