Search for Taxon: "Eleutherodactylus abbotti"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus abbotti
Synonym: Eleutherodactylus abbotti Cochran, 1923
Synonym: Eleutherodactylus abbotti abbotti Shreve and Williams, 1963
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) abbotti Hedges, 1989
Species: Eleutherodactylus audanti
Synonym: Eleutherodactylus abbotti audanti Shreve and Williams, 1963
Species: Eleutherodactylus minutus
Synonym: Eleutherodactylus abbotti minutus Shreve and Williams, 1963