Search for Taxon: "Dendrotriton rabbi"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Species: Dendrotriton rabbi
Synonym: Dendrotriton rabbi Wake and Elias, 1983